Etiske retningslinjer

Desse retningslinjene dekkjer kjerneområde som innkjøp, myndighetskontakt og pleie av forretningsforbindelsar/kundar og generelle tema som gåver, interessekonflikter og korrupsjon.

Utdrag frå NIK kvalitetssystem;

Overordnet

Bedriften og dens ansatte skal utøve sin virksomhet innenfor samfunnets lover og regler. Lovbestemte krav skal overholdes, og vi deltar ikke i ulovlig samarbeid eller konkurransehindrende aktiviteter. Vi stiller like store krav til våre leverandører som til oss selv.

Følgande krav gjeld i Eid Elektro AS

 • Bedriften skal tilby et sunt og trygt arbeidsmiljø med like muligheter for alle, uavhengig av rase, etnisitet, religion, alder eller seksuell legning.
 • Bedriften respekterer sine ansattes rett til organisering.
 • Våre ansatte skal ikke motta tjenester og gaver av større verdi fra kunder og leverandører. I tvilstilfeller skal leder for forretningsenheten konsulteres.
 • Ved deltakelse på arrangementer i andres regi skal faglig innhold vurderes, og bedriften skal fortrinnsvis dekke kostnadene for egne deltakere.
 • Vi skal vise måtehold i egne representasjonsaktiviteter, og tilstrebe program med faglig innhold og verdi for deltakerne.
 • Bedriften skal overholde gjeldende konkurranselovgivning. Kunder og leverandører skal behandles rettferdig.
 • Vi skal ikke, direkte eller indirekte, tilby, love, etterspørre, kreve eller godta ulovlige eller urettmessige penger eller gaver til personer eller selskap for å påvirke til konkurransemessige fordeler.
 • Regnskapsmessige transaksjoner skal rapporteres korrekt, ihht. god regnskapsskikk og anerkjente prinsipper.
 • Våre ansattes adferd er avgjørende for bedriftens omdømme. Ledere har et overordnet ansvar for å utøve ledelse som skaper en kultur der ryddig adferd anerkjennes, settes pris på og etterleves av alle ansatte.

 • El-proffen
 • ETON
 • NANS
 • nelfo
 • nemko
 • nemko
 • startBank
 • sentralt godkjent
 • Norsk tavleforening
 • Miljøfyrtårn
 • Representerer nordfjord