Likestilling

Bedrifter med over 50 tilsette skal dokumentere og offentliggjere likestillingsarbeidet i verksemda.

Eid Elektro jobbar aktivt for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplassen. Det skal ikkje førekome forskjelsbehandling på grunn av kjønn i saker som for eksempel løn, avansement, rekruttering eller liknande. Eid Elektro ser på mangfald som en styrke og vi tilstrebar å gjere våre tilsetjingar uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsetting, seksuell legning, kulturell og sosial bakgrunn.

Eid Elektro har som mål å være ein arbeidsplass der det rår full likestilling mellom kvinner og menn. Vi er opptekne av å gje kvinner og menn like muligheter for utvikling, løn og karriere, og at alle i konsernet skal få samme forutsetning for personlig og faglig utvikling.

Vi har nulltoleranse for diskriminering, uavhengig av om det gjeld eigne medarbeidarar eller i dialog med kundar, samarbeidspartnarar og øvrige interessentar.

Kvinne som står i åpningen til et bygg
 • El-proffen
 • ETON
 • NANS
 • nelfo
 • nemko
 • nemko
 • startBank
 • sentralt godkjent
 • Norsk tavleforening
 • Miljøfyrtårn
 • Representerer nordfjord